Merania prepojov
Vždy požadujte od dodávateľskej montážnej firmy aby vám odovzdala merací protokol od nainštalovaných optických prepojov. Neuspokojte sa s jej tvrdením typu: “veď sme to presvecovali a svieti to”. Funkčnosť optických prepojov nieje možné zistiť presvecovaním LED alebo laserovým svetlom. Meranie musí byť vykonané meracím prístrojom na meranie útlmu. Merací protokol je neoddeliteľnou súčasťou takejto montáže, znamená pre vás garanciu funkčnosti a musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje:

  • dátum merania
  • body merania A a B
  • zoznam meracích prístrojov a ich sériové čísla
  • metódu merania
  • metódu stanovenia referencie
  • prahové hodnoty
  • namerané hodnoty


Na požiadanie by vám mala dodávateľská montážna firma bezodkladne predložiť kalibračný protokol od použitých meracích prístrojov ktorý je pre vás zárukou že namerané hodnoty sú v tolerancií presnosti.

Pohľad na svietiaci konektor cez videomikroskop pri relatívnom útlme 0,00dB a relatívnom útlme 10,12dB. 0,00dB = 100%, 10,12dB = 9,73% = 90,27% strata optického výkonu.

resize-of-0-00db Nastavenie referencie: výstupný výkon -17,48dBm, útlm 0,00dB.
resize-of-led0db Zdroj LED svetla.
50svetlo0 LED svetlo pri útlme blízkom 0,00dB.

resize-of-10-12db Simulácia útlmu 10,12dB.
resize-of-leddb Zdroj LED svetla.
50svetlo10 LED svetlo pri útlme blízkom 10,12dB.

resize-of-dbzoom Simulácia útlmu – detail.

Pohľad priamo do konektora pri relatívnom útlme 0,13dB a relatívnom útlme 10,03dB. 0,13dB = 97,05%, 10,12dB = 9,93% = 90,07% strata optického výkonu.

resize-of-0-13db Po narovnaní útlm 0,13dB.
resize-of-ledad0-13 Pohľad na konektor v adaptéri, svetlo utlmené o 0,13dB.
resize-of-ad0-13db Pohľad priamo do adaptréra, svetlo utlmené o 0,13dB.

resize-of-10-03db Simulovanie útlmu 10,03dB.
resize-of-ledad10-03 Pohľad na konektor v adaptéri, svetlo utlmené o 10,03dB.
resize-of-ad10-03db Pohľad priamo do adaptréra, svetlo utlmené o 10,03dB. Na pohľad žiadny rozdiel že?.

Podobný test so SM vláknom za použitia 10dB útlmového článku.

resize-of-las0 VFL Laserové svetlo o výkone -1,16dBm (765uW).
resize-of-att10db Vloženie útlmového článku 10dB.
resize-of-lasatt10db To isté VFL laserové svetlo utlmené o 10dB na výkon -11,16 dBm (76,5uW). Na pohľad žiadny rozdiel že?

Z pohľadu na svietiace konektory je nad slnko jasné že nieje možné voľným okom určiť či má prepoj relatívne nízky alebo relatívne vysoký útlm pretože na pohľad svietia oba rovnako. Preto nieje možné jednoduchým svietením do prepoja určiť či prepoj bude fungovať alebo nebude.